Avslørte 13 kriminelle nettverk i 2018

NYHETER - A-krimsentrene gjør det vanskeligere å drive kriminell virksomhet i norsk næringsliv.
mandag 27 mai 2019
BLOMBERING. Det lokale eltilsyn (DLE)
er stadig med på tverretatlige tilsyn.
Her plomberes et elanlegg. 
Foto: A-krimsenteret Oslo og Akershus

I fjor identifiserte vi 175 personer og 160 virksom­heter som var en del av kriminelle nettverk som drev med arbeidslivs­kriminalitet, sier Olav Norheim, leder for A-krimsenteret i Oslo og Akershus.

- Totalt gjennomførte vi i fjor 863 tverretatlige kontroller. Det resulterte i 41 anmeldelser og at 25 virksomheter ble slått konkurs. Dessuten avdekket vi 37 millioner kroner i unndratte skatter og avgifter. Også hvitvasking blir avslørt.

- Vi har flere saker det må graves dypere i. De blir sendt ut i linjen for videre behandling. Det kan eksempelvis være at Skatteetaten ønsker å gjennomføre bokettersyn, eller saker som må politietterforskes.

- A-krimsenteret har også virkemidler vi kan bruke umiddelbart. Blant annet kan vi stenge en virksomhet om det er begått alvorlige brudd på HMS-regelverket, og holde den stengt inntil avviket er lukket.

Arbeider med A-krim daglig
A-krimsenteret i Oslo og Akershus, som ble startet i 2015, var et av de første i sitt slag. I dag arbeider 35 representanter for Skatt Øst, Tolletaten, Arbeidstilsynet, Nav Kontroll, Kemneren i Oslo og Oslo og Øst politidistrikt nærmest fulltid ved senteret.

- Vi får inn bra med tips fra Fair Play Bygg Oslo og Omegn og bransjeorganisasjoner. Her har vi et godt samarbeid.

- Vi kommer også over mange saker gjennom egne undersøkelser og analyser. Målsettingen er å ha oversikt over hvor kriminaliteten skjer. Selv om det nok fortsatt er mørketall, synes vi at vi får stadig bedre oversikt. Vi blir bedre på analyser og vurdering av risikobildet.

Jakter multikriminelle over bransjegrenser
Norheim påpeker at de kriminelle aktørene ofte er multikriminelle.

- Når vi stopper aktiviteten deres i én bransje, flytter de til andre næringer. Derfor følger vi enkeltaktørene og grupperingene der de er til enhver tid. Disse folkene er profittmotiverte. De beveger seg mellom bransjer der de kan gjøre størst mulig profitt med minst mulig innsats og risiko.

- Denne gruppen forflytter seg også til stadig nye områder. Dessuten drar de over landegrenser. Foreløpig har vi ikke hatt mange internasjonale saker. Her har vi et godt internasjonalt samarbeid om innhenting av informasjon. På nasjonalt nivå har vi god dialog med de andre A-krimsentrene. 

DLE med på kontroll
- Har dere mange saker fra elektrobransjen?

- Det har vært en del. Her har vi et godt samarbeid med Det lokale eltilsyn. De er ofte med oss på kontroller. De har gode verktøy for å ta umiddelbare grep, eksempelvis å plombere anlegg. I deler av bransjen ser vi at det blir brukt ufaglært arbeidskraft for å spare penger, med farlige elektriske anlegg som resultat. Her gjør DLE et viktig arbeid. 

Ladeboks
Partnere
Schneider Partnere
Lighthouse Partnerlogo
Partnerlogo
ABB
Partnerlogo
Vanpee Partnere
Partnerlogga
ANNONSE
Armaturer LEDVANCE
ANNONSE
Meld deg på Eliaden