Endrer ikke eltilsynet på kort sikt

NYHETER - Også i fremtiden vil Norge ha eltilsyn. Det må tilpasses det grønne skiftet og en mer kompleks verden, sier direktør Cecilie Daae i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).
mandag 24 september 2018
TAR TID. I fjor gjennomførte DSB en stor
kartleggingsprosess. I år har direktoratet
brukt mye tid på utenlandske montører
og elinstallatører. 
©Fotograf John Petter Reinertsen

- I 2017 gjennomgikk DSB en stor kartleggingsprosess. Det resulterte blant annet i Elsikkerhetsrapporten. Den peker på flere handlingspunkter, og skisserer flere tiltak.

- Vi arbeider kontinuerlig med prioriteringen av de foreslåtte tiltakene. Noen kan vi selv gjøre noe med. Andre må opp på departementsnivå. Slik teknologien i elbransjen utvikler seg, er det områder som ikke lenger har grenseflater. De er mer eller mindre overlappende. Et eksempel er forholdet mellom elsikkerhet og kommunikasjon. Med utviklingen av Internet of Things får hjemmene systemer med kommunikasjonsmulighet, som drives av strøm. Problemstillingen er hvem som er ansvarlig. Her har vi en dialog med Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) om

områder det er overlapp mellom ekom og elektro.

- Samme dialog kan være aktuell med flere tilsynsinstanser, blant annet NVE. Vi ser for oss stadig større gråsoner mellom de ulike tilsynsområdene. Rapporten anbefaler å se på disse områdene i et fremtidsperspektiv.

TYDELIGERE. - Jeg tror vi fremstår som mer tydelige
og relevante enn før, sier direktør Cecilie Daae i 
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. 
Foto: Yann Aker

Ti år gammel DLE-forskift
- DLE-forskriften er ti år gammel. Når kommer det en ny?

- Oppdateringsbehovet kom opp i ­Elsikkerhetsrapporten. Dette må vi gjøre noe med, og ser på om vi kan få prioritert dette i 2019. Saken står på agendaen, selv om ikke noe er besluttet ennå.

- Blir det betydelige endringer i organiseringen av direktoratet og Det lokale eltilsyn?

- Vi ser ikke for oss å avvikle hverken DSB eller DLE. I overskuelig fremtid vil nok begge bestå omtrent slik vi kjenner dem i dag. DSB deltar i et prosjekt mot arbeidslivskrim. Her bidrar DLE-ene veldig godt. På litt lengre sikt vil nok eltilsynet få en nokså forskjellig form fra i dag. Vi ønsker å vri tilsynet til å bli mer risiko- og sårbarhetsrettet. Dette er prosesser som tar tid. Selv om det er gjort mye godt grunnarbeid, gjenstår fortsatt mye med tanke på gjennomtenking og forankring.

Etterslep på søknader
Daae opplyser at DSB i år har satset på å fjerne etterslepet i håndteringen av søknader fra utenlandske montører og installatører.

- Vi ønsker å forenkle dette systemet både for søkerne og direktoratet. At alle søknadene må håndteres manuelt krever veldig store ressurser.

- DSB og Nelfo har gjennom mange år hatt en dialog. Blir denne videreført?

- Vi ønsker fortsatt en god dialog med Nelfo og andre aktører i elsikkerhetsbransjen. Også på dette området er målsettingen å videreutvikle oss. Dette er et tema i vårt videre arbeid.

- I et intervju med Teknologica i 2017 var du opptatt av åpenhet. Har DSB fått åpenheten du ønsket da du startet i toppstillingen i direktoratet?

- Jeg tror i hvert fall at vi fremstår som mer tydelige og relevante enn før. Avhengig av hvilke områder det er snakk om, vil sikkert ulike aktører ha litt ulik oppfatning om hvordan vi har klart det. Dette er fortsatt vår ambisjon.

Nytt tilsyn i år
- Elsikkerheten ved Oslo Universitetssykehus er en tilsyns­sak som de siste årene har skapt store medie­oppslag. Dette gjelder spesielt elanleggene ved Ullevål sykehus. Hva er status på denne saken? Har sykehuset sikre el­anlegg?

- Oslo Universitetssykehus må ha systemer og rutiner for sikkert elanlegg, og følge disse. Det er virksomheten som må svare for om anlegget er sikkert. DSB skal gjennomføre nytt tilsyn med OUS i oktober i år.

Partnere
Schneider Partnere
Lighthouse Partnerlogo
Partnerlogo
ABB
Partnerlogo
Vanpee Partnere
Partnerlogga
ANNONSE
Meld deg på Eliaden